product_bg (2)
אנחנו חברה גלובלית, מוצרי המכירה החמים העיקריים שלנו הם מלכודות עכברים מפלסטיק, תחנות פיתיון חולדות, מלכודת עש, מלכודת שומות מתכת, מוצרים להגנת הצומח, דוחה מזיקים אלקטרוני, לוח דבק חרקים, מלכודת דבק עכברים, דוקרנים לציפורים וסדרת המזיקים הזו מוצרי בקרה.